Hausmann B 324 Horn M
Hausmann B 324 Daims H
Hausmann B 324 Berry D
Hausmann B 324 Loy A
Hausmann B 324 Wagner M
Hausmann B 324 Eichorst SA
Hausmann B 324 Mussmann M
Hausmann B 324 Wasmund K
Hausmann B 324 Herbold CW
Hausmann B 324 Sedlacek CJ
Pjevac P 1297 Horn M
Pjevac P 1297 Daims H
Pjevac P 1297 Berry D
Pjevac P 1297 Loy A
Pjevac P 1297 Wagner M
Pjevac P 1297 Eichorst SA
Pjevac P 1297 Mussmann M
Pjevac P 1297 Wasmund K
Pjevac P 1297 Herbold CW
Pjevac P 1297 Sedlacek CJ
Schreck K 1413 Horn M
Schreck K 1413 Daims H
Schreck K 1413 Berry D
Schreck K 1413 Loy A
Schreck K 1413 Wagner M
Schreck K 1413 Eichorst SA
Schreck K 1413 Mussmann M
Schreck K 1413 Wasmund K
Schreck K 1413 Herbold CW
Schreck K 1413 Sedlacek CJ
Herbold CW 321 Horn M
Herbold CW 321 Daims H
Herbold CW 321 Berry D
Herbold CW 321 Loy A
Herbold CW 321 Wagner M
Herbold CW 321 Eichorst SA
Herbold CW 321 Mussmann M
Herbold CW 321 Wasmund K
Herbold CW 321 Herbold CW
Herbold CW 321 Sedlacek CJ
Daims H 308 Horn M
Daims H 308 Daims H
Daims H 308 Berry D
Daims H 308 Loy A
Daims H 308 Wagner M
Daims H 308 Eichorst SA
Daims H 308 Mussmann M
Daims H 308 Wasmund K
Daims H 308 Herbold CW
Daims H 308 Sedlacek CJ
Wagner M 273 Horn M
Wagner M 273 Daims H
Wagner M 273 Berry D
Wagner M 273 Loy A
Wagner M 273 Wagner M
Wagner M 273 Eichorst SA
Wagner M 273 Mussmann M
Wagner M 273 Wasmund K
Wagner M 273 Herbold CW
Wagner M 273 Sedlacek CJ
Loy A 306 Horn M
Loy A 306 Daims H
Loy A 306 Berry D
Loy A 306 Loy A
Loy A 306 Wagner M
Loy A 306 Eichorst SA
Loy A 306 Mussmann M
Loy A 306 Wasmund K
Loy A 306 Herbold CW
Loy A 306 Sedlacek CJ
Pjevac P 1297 Horn M
Pjevac P 1297 Daims H
Pjevac P 1297 Berry D
Pjevac P 1297 Loy A
Pjevac P 1297 Wagner M
Pjevac P 1297 Eichorst SA
Pjevac P 1297 Mussmann M
Pjevac P 1297 Wasmund K
Pjevac P 1297 Herbold CW
Pjevac P 1297 Sedlacek CJ
Meier DV 2043 Horn M
Meier DV 2043 Daims H
Meier DV 2043 Berry D
Meier DV 2043 Loy A
Meier DV 2043 Wagner M
Meier DV 2043 Eichorst SA
Meier DV 2043 Mussmann M
Meier DV 2043 Wasmund K
Meier DV 2043 Herbold CW
Meier DV 2043 Sedlacek CJ
Markert S 1366 Horn M
Markert S 1366 Daims H
Markert S 1366 Berry D
Markert S 1366 Loy A
Markert S 1366 Wagner M
Markert S 1366 Eichorst SA
Markert S 1366 Mussmann M
Markert S 1366 Wasmund K
Markert S 1366 Herbold CW
Markert S 1366 Sedlacek CJ
Hentschker C 2044 Horn M
Hentschker C 2044 Daims H
Hentschker C 2044 Berry D
Hentschker C 2044 Loy A
Hentschker C 2044 Wagner M
Hentschker C 2044 Eichorst SA
Hentschker C 2044 Mussmann M
Hentschker C 2044 Wasmund K
Hentschker C 2044 Herbold CW
Hentschker C 2044 Sedlacek CJ
Schweder T 1365 Horn M
Schweder T 1365 Daims H
Schweder T 1365 Berry D
Schweder T 1365 Loy A
Schweder T 1365 Wagner M
Schweder T 1365 Eichorst SA
Schweder T 1365 Mussmann M
Schweder T 1365 Wasmund K
Schweder T 1365 Herbold CW
Schweder T 1365 Sedlacek CJ
Becher D 1364 Horn M
Becher D 1364 Daims H
Becher D 1364 Berry D
Becher D 1364 Loy A
Becher D 1364 Wagner M
Becher D 1364 Eichorst SA
Becher D 1364 Mussmann M
Becher D 1364 Wasmund K
Becher D 1364 Herbold CW
Becher D 1364 Sedlacek CJ
Gruber-Vodicka HR 1146 Horn M
Gruber-Vodicka HR 1146 Daims H
Gruber-Vodicka HR 1146 Berry D
Gruber-Vodicka HR 1146 Loy A
Gruber-Vodicka HR 1146 Wagner M
Gruber-Vodicka HR 1146 Eichorst SA
Gruber-Vodicka HR 1146 Mussmann M
Gruber-Vodicka HR 1146 Wasmund K
Gruber-Vodicka HR 1146 Herbold CW
Gruber-Vodicka HR 1146 Sedlacek CJ
Richter M 1563 Horn M
Richter M 1563 Daims H
Richter M 1563 Berry D
Richter M 1563 Loy A
Richter M 1563 Wagner M
Richter M 1563 Eichorst SA
Richter M 1563 Mussmann M
Richter M 1563 Wasmund K
Richter M 1563 Herbold CW
Richter M 1563 Sedlacek CJ
Bach W 1327 Horn M
Bach W 1327 Daims H
Bach W 1327 Berry D
Bach W 1327 Loy A
Bach W 1327 Wagner M
Bach W 1327 Eichorst SA
Bach W 1327 Mussmann M
Bach W 1327 Wasmund K
Bach W 1327 Herbold CW
Bach W 1327 Sedlacek CJ
Amann R 353 Horn M
Amann R 353 Daims H
Amann R 353 Berry D
Amann R 353 Loy A
Amann R 353 Wagner M
Amann R 353 Eichorst SA
Amann R 353 Mussmann M
Amann R 353 Wasmund K
Amann R 353 Herbold CW
Amann R 353 Sedlacek CJ
Meyerdierks A 2045 Horn M
Meyerdierks A 2045 Daims H
Meyerdierks A 2045 Berry D
Meyerdierks A 2045 Loy A
Meyerdierks A 2045 Wagner M
Meyerdierks A 2045 Eichorst SA
Meyerdierks A 2045 Mussmann M
Meyerdierks A 2045 Wasmund K
Meyerdierks A 2045 Herbold CW
Meyerdierks A 2045 Sedlacek CJ
Müller AL 358 Horn M
Müller AL 358 Daims H
Müller AL 358 Berry D
Müller AL 358 Loy A
Müller AL 358 Wagner M
Müller AL 358 Eichorst SA
Müller AL 358 Mussmann M
Müller AL 358 Wasmund K
Müller AL 358 Herbold CW
Müller AL 358 Sedlacek CJ
Pelikan C 322 Horn M
Pelikan C 322 Daims H
Pelikan C 322 Berry D
Pelikan C 322 Loy A
Pelikan C 322 Wagner M
Pelikan C 322 Eichorst SA
Pelikan C 322 Mussmann M
Pelikan C 322 Wasmund K
Pelikan C 322 Herbold CW
Pelikan C 322 Sedlacek CJ
de Rezende JR 559 Horn M
de Rezende JR 559 Daims H
de Rezende JR 559 Berry D
de Rezende JR 559 Loy A
de Rezende JR 559 Wagner M
de Rezende JR 559 Eichorst SA
de Rezende JR 559 Mussmann M
de Rezende JR 559 Wasmund K
de Rezende JR 559 Herbold CW
de Rezende JR 559 Sedlacek CJ
Wasmund K 1447 Horn M
Wasmund K 1447 Daims H
Wasmund K 1447 Berry D
Wasmund K 1447 Loy A
Wasmund K 1447 Wagner M
Wasmund K 1447 Eichorst SA
Wasmund K 1447 Mussmann M
Wasmund K 1447 Wasmund K
Wasmund K 1447 Herbold CW
Wasmund K 1447 Sedlacek CJ
Putz M 2098 Horn M
Putz M 2098 Daims H
Putz M 2098 Berry D
Putz M 2098 Loy A
Putz M 2098 Wagner M
Putz M 2098 Eichorst SA
Putz M 2098 Mussmann M
Putz M 2098 Wasmund K
Putz M 2098 Herbold CW
Putz M 2098 Sedlacek CJ
Glombitza C 2099 Horn M
Glombitza C 2099 Daims H
Glombitza C 2099 Berry D
Glombitza C 2099 Loy A
Glombitza C 2099 Wagner M
Glombitza C 2099 Eichorst SA
Glombitza C 2099 Mussmann M
Glombitza C 2099 Wasmund K
Glombitza C 2099 Herbold CW
Glombitza C 2099 Sedlacek CJ
Kjeldsen KU 359 Horn M
Kjeldsen KU 359 Daims H
Kjeldsen KU 359 Berry D
Kjeldsen KU 359 Loy A
Kjeldsen KU 359 Wagner M
Kjeldsen KU 359 Eichorst SA
Kjeldsen KU 359 Mussmann M
Kjeldsen KU 359 Wasmund K
Kjeldsen KU 359 Herbold CW
Kjeldsen KU 359 Sedlacek CJ
Jørgensen BB 362 Horn M
Jørgensen BB 362 Daims H
Jørgensen BB 362 Berry D
Jørgensen BB 362 Loy A
Jørgensen BB 362 Wagner M
Jørgensen BB 362 Eichorst SA
Jørgensen BB 362 Mussmann M
Jørgensen BB 362 Wasmund K
Jørgensen BB 362 Herbold CW
Jørgensen BB 362 Sedlacek CJ
Loy A 306 Horn M
Loy A 306 Daims H
Loy A 306 Berry D
Loy A 306 Loy A
Loy A 306 Wagner M
Loy A 306 Eichorst SA
Loy A 306 Mussmann M
Loy A 306 Wasmund K
Loy A 306 Herbold CW
Loy A 306 Sedlacek CJ
Hausmann B 324 Horn M
Hausmann B 324 Daims H
Hausmann B 324 Berry D
Hausmann B 324 Loy A
Hausmann B 324 Wagner M
Hausmann B 324 Eichorst SA
Hausmann B 324 Mussmann M
Hausmann B 324 Wasmund K
Hausmann B 324 Herbold CW
Hausmann B 324 Sedlacek CJ
Pelikan C 322 Horn M
Pelikan C 322 Daims H
Pelikan C 322 Berry D
Pelikan C 322 Loy A
Pelikan C 322 Wagner M
Pelikan C 322 Eichorst SA
Pelikan C 322 Mussmann M
Pelikan C 322 Wasmund K
Pelikan C 322 Herbold CW
Pelikan C 322 Sedlacek CJ
Herbold CW 321 Horn M
Herbold CW 321 Daims H
Herbold CW 321 Berry D
Herbold CW 321 Loy A
Herbold CW 321 Wagner M
Herbold CW 321 Eichorst SA
Herbold CW 321 Mussmann M
Herbold CW 321 Wasmund K
Herbold CW 321 Herbold CW
Herbold CW 321 Sedlacek CJ
Köstlbacher S 1893 Horn M
Köstlbacher S 1893 Daims H
Köstlbacher S 1893 Berry D
Köstlbacher S 1893 Loy A
Köstlbacher S 1893 Wagner M
Köstlbacher S 1893 Eichorst SA
Köstlbacher S 1893 Mussmann M
Köstlbacher S 1893 Wasmund K
Köstlbacher S 1893 Herbold CW
Köstlbacher S 1893 Sedlacek CJ
Albertsen M 631 Horn M
Albertsen M 631 Daims H
Albertsen M 631 Berry D
Albertsen M 631 Loy A
Albertsen M 631 Wagner M
Albertsen M 631 Eichorst SA
Albertsen M 631 Mussmann M
Albertsen M 631 Wasmund K
Albertsen M 631 Herbold CW
Albertsen M 631 Sedlacek CJ
Eichorst SA 650 Horn M
Eichorst SA 650 Daims H
Eichorst SA 650 Berry D
Eichorst SA 650 Loy A
Eichorst SA 650 Wagner M
Eichorst SA 650 Eichorst SA
Eichorst SA 650 Mussmann M
Eichorst SA 650 Wasmund K
Eichorst SA 650 Herbold CW
Eichorst SA 650 Sedlacek CJ
Glavina del Rio T 1986 Horn M
Glavina del Rio T 1986 Daims H
Glavina del Rio T 1986 Berry D
Glavina del Rio T 1986 Loy A
Glavina del Rio T 1986 Wagner M
Glavina del Rio T 1986 Eichorst SA
Glavina del Rio T 1986 Mussmann M
Glavina del Rio T 1986 Wasmund K
Glavina del Rio T 1986 Herbold CW
Glavina del Rio T 1986 Sedlacek CJ
Huemer M 1987 Horn M
Huemer M 1987 Daims H
Huemer M 1987 Berry D
Huemer M 1987 Loy A
Huemer M 1987 Wagner M
Huemer M 1987 Eichorst SA
Huemer M 1987 Mussmann M
Huemer M 1987 Wasmund K
Huemer M 1987 Herbold CW
Huemer M 1987 Sedlacek CJ
Nielsen PH 448 Horn M
Nielsen PH 448 Daims H
Nielsen PH 448 Berry D
Nielsen PH 448 Loy A
Nielsen PH 448 Wagner M
Nielsen PH 448 Eichorst SA
Nielsen PH 448 Mussmann M
Nielsen PH 448 Wasmund K
Nielsen PH 448 Herbold CW
Nielsen PH 448 Sedlacek CJ
Rattei T 307 Horn M
Rattei T 307 Daims H
Rattei T 307 Berry D
Rattei T 307 Loy A
Rattei T 307 Wagner M
Rattei T 307 Eichorst SA
Rattei T 307 Mussmann M
Rattei T 307 Wasmund K
Rattei T 307 Herbold CW
Rattei T 307 Sedlacek CJ
Stingl U 1988 Horn M
Stingl U 1988 Daims H
Stingl U 1988 Berry D
Stingl U 1988 Loy A
Stingl U 1988 Wagner M
Stingl U 1988 Eichorst SA
Stingl U 1988 Mussmann M
Stingl U 1988 Wasmund K
Stingl U 1988 Herbold CW
Stingl U 1988 Sedlacek CJ
Tringe SG 272 Horn M
Tringe SG 272 Daims H
Tringe SG 272 Berry D
Tringe SG 272 Loy A
Tringe SG 272 Wagner M
Tringe SG 272 Eichorst SA
Tringe SG 272 Mussmann M
Tringe SG 272 Wasmund K
Tringe SG 272 Herbold CW
Tringe SG 272 Sedlacek CJ
Trojan D 1896 Horn M
Trojan D 1896 Daims H
Trojan D 1896 Berry D
Trojan D 1896 Loy A
Trojan D 1896 Wagner M
Trojan D 1896 Eichorst SA
Trojan D 1896 Mussmann M
Trojan D 1896 Wasmund K
Trojan D 1896 Herbold CW
Trojan D 1896 Sedlacek CJ
Wentrup C 1125 Horn M
Wentrup C 1125 Daims H
Wentrup C 1125 Berry D
Wentrup C 1125 Loy A
Wentrup C 1125 Wagner M
Wentrup C 1125 Eichorst SA
Wentrup C 1125 Mussmann M
Wentrup C 1125 Wasmund K
Wentrup C 1125 Herbold CW
Wentrup C 1125 Sedlacek CJ
Woebken D 278 Horn M
Woebken D 278 Daims H
Woebken D 278 Berry D
Woebken D 278 Loy A
Woebken D 278 Wagner M
Woebken D 278 Eichorst SA
Woebken D 278 Mussmann M
Woebken D 278 Wasmund K
Woebken D 278 Herbold CW
Woebken D 278 Sedlacek CJ
Pester M 303 Horn M
Pester M 303 Daims H
Pester M 303 Berry D
Pester M 303 Loy A
Pester M 303 Wagner M
Pester M 303 Eichorst SA
Pester M 303 Mussmann M
Pester M 303 Wasmund K
Pester M 303 Herbold CW
Pester M 303 Sedlacek CJ
Loy A 306 Horn M
Loy A 306 Daims H
Loy A 306 Berry D
Loy A 306 Loy A
Loy A 306 Wagner M
Loy A 306 Eichorst SA
Loy A 306 Mussmann M
Loy A 306 Wasmund K
Loy A 306 Herbold CW
Loy A 306 Sedlacek CJ
Anantharaman K 1973 Horn M
Anantharaman K 1973 Daims H
Anantharaman K 1973 Berry D
Anantharaman K 1973 Loy A
Anantharaman K 1973 Wagner M
Anantharaman K 1973 Eichorst SA
Anantharaman K 1973 Mussmann M
Anantharaman K 1973 Wasmund K
Anantharaman K 1973 Herbold CW
Anantharaman K 1973 Sedlacek CJ
Hausmann B 324 Horn M
Hausmann B 324 Daims H
Hausmann B 324 Berry D
Hausmann B 324 Loy A
Hausmann B 324 Wagner M
Hausmann B 324 Eichorst SA
Hausmann B 324 Mussmann M
Hausmann B 324 Wasmund K
Hausmann B 324 Herbold CW
Hausmann B 324 Sedlacek CJ
Jungbluth SP 1974 Horn M
Jungbluth SP 1974 Daims H
Jungbluth SP 1974 Berry D
Jungbluth SP 1974 Loy A
Jungbluth SP 1974 Wagner M
Jungbluth SP 1974 Eichorst SA
Jungbluth SP 1974 Mussmann M
Jungbluth SP 1974 Wasmund K
Jungbluth SP 1974 Herbold CW
Jungbluth SP 1974 Sedlacek CJ
Kantor RS 1975 Horn M
Kantor RS 1975 Daims H
Kantor RS 1975 Berry D
Kantor RS 1975 Loy A
Kantor RS 1975 Wagner M
Kantor RS 1975 Eichorst SA
Kantor RS 1975 Mussmann M
Kantor RS 1975 Wasmund K
Kantor RS 1975 Herbold CW
Kantor RS 1975 Sedlacek CJ
Lavy A 1976 Horn M
Lavy A 1976 Daims H
Lavy A 1976 Berry D
Lavy A 1976 Loy A
Lavy A 1976 Wagner M
Lavy A 1976 Eichorst SA
Lavy A 1976 Mussmann M
Lavy A 1976 Wasmund K
Lavy A 1976 Herbold CW
Lavy A 1976 Sedlacek CJ
Warren LA 1977 Horn M
Warren LA 1977 Daims H
Warren LA 1977 Berry D
Warren LA 1977 Loy A
Warren LA 1977 Wagner M
Warren LA 1977 Eichorst SA
Warren LA 1977 Mussmann M
Warren LA 1977 Wasmund K
Warren LA 1977 Herbold CW
Warren LA 1977 Sedlacek CJ
Rappé MS 1978 Horn M
Rappé MS 1978 Daims H
Rappé MS 1978 Berry D
Rappé MS 1978 Loy A
Rappé MS 1978 Wagner M
Rappé MS 1978 Eichorst SA
Rappé MS 1978 Mussmann M
Rappé MS 1978 Wasmund K
Rappé MS 1978 Herbold CW
Rappé MS 1978 Sedlacek CJ
Pester M 303 Horn M
Pester M 303 Daims H
Pester M 303 Berry D
Pester M 303 Loy A
Pester M 303 Wagner M
Pester M 303 Eichorst SA
Pester M 303 Mussmann M
Pester M 303 Wasmund K
Pester M 303 Herbold CW
Pester M 303 Sedlacek CJ
Loy A 306 Horn M
Loy A 306 Daims H
Loy A 306 Berry D
Loy A 306 Loy A
Loy A 306 Wagner M
Loy A 306 Eichorst SA
Loy A 306 Mussmann M
Loy A 306 Wasmund K
Loy A 306 Herbold CW
Loy A 306 Sedlacek CJ
Thomas BC 1979 Horn M
Thomas BC 1979 Daims H
Thomas BC 1979 Berry D
Thomas BC 1979 Loy A
Thomas BC 1979 Wagner M
Thomas BC 1979 Eichorst SA
Thomas BC 1979 Mussmann M
Thomas BC 1979 Wasmund K
Thomas BC 1979 Herbold CW
Thomas BC 1979 Sedlacek CJ
Banfield JF 1980 Horn M
Banfield JF 1980 Daims H
Banfield JF 1980 Berry D
Banfield JF 1980 Loy A
Banfield JF 1980 Wagner M
Banfield JF 1980 Eichorst SA
Banfield JF 1980 Mussmann M
Banfield JF 1980 Wasmund K
Banfield JF 1980 Herbold CW
Banfield JF 1980 Sedlacek CJ
Volland JM 661 Horn M
Volland JM 661 Daims H
Volland JM 661 Berry D
Volland JM 661 Loy A
Volland JM 661 Wagner M
Volland JM 661 Eichorst SA
Volland JM 661 Mussmann M
Volland JM 661 Wasmund K
Volland JM 661 Herbold CW
Volland JM 661 Sedlacek CJ
Schintlmeister A 282 Horn M
Schintlmeister A 282 Daims H
Schintlmeister A 282 Berry D
Schintlmeister A 282 Loy A
Schintlmeister A 282 Wagner M
Schintlmeister A 282 Eichorst SA
Schintlmeister A 282 Mussmann M
Schintlmeister A 282 Wasmund K
Schintlmeister A 282 Herbold CW
Schintlmeister A 282 Sedlacek CJ
Zambalos H 1927 Horn M
Zambalos H 1927 Daims H
Zambalos H 1927 Berry D
Zambalos H 1927 Loy A
Zambalos H 1927 Wagner M
Zambalos H 1927 Eichorst SA
Zambalos H 1927 Mussmann M
Zambalos H 1927 Wasmund K
Zambalos H 1927 Herbold CW
Zambalos H 1927 Sedlacek CJ
Reipert S 1307 Horn M
Reipert S 1307 Daims H
Reipert S 1307 Berry D
Reipert S 1307 Loy A
Reipert S 1307 Wagner M
Reipert S 1307 Eichorst SA
Reipert S 1307 Mussmann M
Reipert S 1307 Wasmund K
Reipert S 1307 Herbold CW
Reipert S 1307 Sedlacek CJ
Mozetič P 1993 Horn M
Mozetič P 1993 Daims H
Mozetič P 1993 Berry D
Mozetič P 1993 Loy A
Mozetič P 1993 Wagner M
Mozetič P 1993 Eichorst SA
Mozetič P 1993 Mussmann M
Mozetič P 1993 Wasmund K
Mozetič P 1993 Herbold CW
Mozetič P 1993 Sedlacek CJ
Espada-Hinojosa S 660 Horn M
Espada-Hinojosa S 660 Daims H
Espada-Hinojosa S 660 Berry D
Espada-Hinojosa S 660 Loy A
Espada-Hinojosa S 660 Wagner M
Espada-Hinojosa S 660 Eichorst SA
Espada-Hinojosa S 660 Mussmann M
Espada-Hinojosa S 660 Wasmund K
Espada-Hinojosa S 660 Herbold CW
Espada-Hinojosa S 660 Sedlacek CJ
Turk V 1994 Horn M
Turk V 1994 Daims H
Turk V 1994 Berry D
Turk V 1994 Loy A
Turk V 1994 Wagner M
Turk V 1994 Eichorst SA
Turk V 1994 Mussmann M
Turk V 1994 Wasmund K
Turk V 1994 Herbold CW
Turk V 1994 Sedlacek CJ
Wagner M 273 Horn M
Wagner M 273 Daims H
Wagner M 273 Berry D
Wagner M 273 Loy A
Wagner M 273 Wagner M
Wagner M 273 Eichorst SA
Wagner M 273 Mussmann M
Wagner M 273 Wasmund K
Wagner M 273 Herbold CW
Wagner M 273 Sedlacek CJ
Bright M 262 Horn M
Bright M 262 Daims H
Bright M 262 Berry D
Bright M 262 Loy A
Bright M 262 Wagner M
Bright M 262 Eichorst SA
Bright M 262 Mussmann M
Bright M 262 Wasmund K
Bright M 262 Herbold CW
Bright M 262 Sedlacek CJ
Dyksma S 1749 Horn M
Dyksma S 1749 Daims H
Dyksma S 1749 Berry D
Dyksma S 1749 Loy A
Dyksma S 1749 Wagner M
Dyksma S 1749 Eichorst SA
Dyksma S 1749 Mussmann M
Dyksma S 1749 Wasmund K
Dyksma S 1749 Herbold CW
Dyksma S 1749 Sedlacek CJ
Pjevac P 1297 Horn M
Pjevac P 1297 Daims H
Pjevac P 1297 Berry D
Pjevac P 1297 Loy A
Pjevac P 1297 Wagner M
Pjevac P 1297 Eichorst SA
Pjevac P 1297 Mussmann M
Pjevac P 1297 Wasmund K
Pjevac P 1297 Herbold CW
Pjevac P 1297 Sedlacek CJ
Ovanesov K 1904 Horn M
Ovanesov K 1904 Daims H
Ovanesov K 1904 Berry D
Ovanesov K 1904 Loy A
Ovanesov K 1904 Wagner M
Ovanesov K 1904 Eichorst SA
Ovanesov K 1904 Mussmann M
Ovanesov K 1904 Wasmund K
Ovanesov K 1904 Herbold CW
Ovanesov K 1904 Sedlacek CJ
Mussmann M 896 Horn M
Mussmann M 896 Daims H
Mussmann M 896 Berry D
Mussmann M 896 Loy A
Mussmann M 896 Wagner M
Mussmann M 896 Eichorst SA
Mussmann M 896 Mussmann M
Mussmann M 896 Wasmund K
Mussmann M 896 Herbold CW
Mussmann M 896 Sedlacek CJ
Publications | Microbial Ecology, University of Vienna

Publications

Publications in peer reviewed journals

6 Publications found
 • Metaproteogenomic profiling of microbial communities colonizing actively venting hydrothermal chimneys

  Pjevac P, Meier DV, Markert S, Hentschker C, Schweder T, Becher D, Gruber-Vodicka HR, Richter M, Bach W, Amann R, Meyerdierks A
  2018 - Front Microbiol, in press

  Abstract: 

  At hydrothermal vent sites, chimneys consisting of sulfides, sulfates, and oxides are formed upon contact of reduced hydrothermal fluids with oxygenated seawater. The walls and surfaces of these chimneys are an important habitat for vent-associated microorganisms. We used community proteogenomics to investigate and compare the composition, metabolic potential and relative in situ protein abundance of microbial communities colonizing two actively venting hydrothermal chimneys from the Manus Basin back-arc spreading center (Papua New Guinea). We identified overlaps in the in situ functional profiles of both chimneys, despite differences in microbial community composition and venting regime. Carbon fixation on both chimneys seems to have been primarily mediated through the reverse tricarboxylic acid cycle and fueled by sulfur-oxidation, while the abundant metabolic potential for hydrogen oxidation and carbon fixation via the Calvin-Benson-Bassham cycle was hardly utilized. Notably, the highly diverse microbial community colonizing the analyzed black smoker chimney had a highly redundant metabolic potential. In contrast, the considerably less diverse community colonizing the diffusely venting chimney displayed a higher metabolic versatility. An increased diversity on the phylogenetic level is thus not directly linked to an increased metabolic diversity in microbial communities that colonize hydrothermal chimneys.

 • Bacterial interactions during sequential degradation of cyanobacterial necromass in a sulfidic arctic marine sediment

  Müller AL, Pelikan C, de Rezende JR, Wasmund K, Putz M, Glombitza C, Kjeldsen KU, Jørgensen BB, Loy A
  2018 - Environ Microbiol, In press

  Abstract: 

  Seafloor microorganisms impact global carbon cycling by mineralizing vast quantities of organic matter (OM) from pelagic primary production, which is predicted to increase in the Arctic because of diminishing sea ice cover. We studied microbial interspecies-carbon-flow during anaerobic OM degradation in arctic marine sediment using stable isotope probing. We supplemented sediment incubations with 13C-labeled cyanobacterial necromass (spirulina), mimicking fresh OM input, or acetate, an important OM degradation intermediate, and monitored sulfate reduction rates and concentrations of volatile fatty acids (VFAs) during substrate degradation. Sequential 16S rRNA gene and transcript amplicon sequencing and fluorescence in situ hybridization combined with Raman microspectroscopy revealed that only few bacterial species were the main degraders of 13C-spirulina necromass. Psychrilyobacter, Psychromonas, Marinifilum, Colwellia, Marinilabiaceae and Clostridiales species were likely involved in the primary hydrolysis and fermentation of spirulina. VFAs, mainly acetate, produced from spirulina degradation were mineralized by sulfate-reducing bacteria and an Arcobacter species. Cellular activity of Desulfobacteraceae and Desulfobulbaceae species during acetoclastic sulfate reduction was largely decoupled from relative 16S rRNA gene abundance shifts. Our findings provide new insights into the identities and physiological constraints that determine the population dynamics of key microorganisms during complex OM degradation in arctic marine sediments.

 • Peatland Acidobacteria with a dissimilatory sulfur metabolism

  Hausmann B, Pelikan C, Herbold CW, Köstlbacher S, Albertsen M, Eichorst SA, Glavina del Rio T, Huemer M, Nielsen PH, Rattei T, Stingl U, Tringe SG, Trojan D, Wentrup C, Woebken D, Pester M, Loy A
  2018 - ISME J, 12: 1729-1742

  Abstract: 

  Sulfur-cycling microorganisms impact organic matter decomposition in wetlands and consequently greenhouse gas emissions from these globally relevant environments. However, their identities and physiological properties are largely unknown. By applying a functional metagenomics approach to an acidic peatland, we recovered draft genomes of seven novel Acidobacteria species with the potential for dissimilatory sulfite (dsrAB, dsrC, dsrD, dsrN, dsrT, dsrMKJOP) or sulfate respiration (sat, aprBA, qmoABC plus dsr genes). Surprisingly, the genomes also encoded DsrL, which so far was only found in sulfur-oxidizing microorganisms. Metatranscriptome analysis demonstrated expression of acidobacterial sulfur-metabolism genes in native peat soil and their upregulation in diverse anoxic microcosms. This indicated an active sulfate respiration pathway, which, however, might also operate in reverse for dissimilatory sulfur oxidation or disproportionation as proposed for the sulfur-oxidizing Desulfurivibrio alkaliphilus. Acidobacteria that only harbored genes for sulfite reduction additionally encoded enzymes that liberate sulfite from organosulfonates, which suggested organic sulfur compounds as complementary energy sources. Further metabolic potentials included polysaccharide hydrolysis and sugar utilization, aerobic respiration, several fermentative capabilities, and hydrogen oxidation. Our findings extend both, the known physiological and genetic properties of Acidobacteria and the known taxonomic diversity of microorganisms with a DsrAB-based sulfur metabolism, and highlight new fundamental niches for facultative anaerobic Acidobacteria in wetlands based on exploitation of inorganic and organic sulfur molecules for energy conservation.

 • Expanded diversity of microbial groups that shape the dissimilatory sulfur cycle

  Anantharaman K, Hausmann B, Jungbluth SP, Kantor RS, Lavy A, Warren LA, Rappé MS, Pester M, Loy A, Thomas BC, Banfield JF
  2018 - ISME J, 12: 1715-1728

  Abstract: 

  A critical step in the biogeochemical cycle of sulfur on Earth is microbial sulfate reduction, yet organisms from relatively few lineages have been implicated in this process. Previous studies using functional marker genes have detected abundant, novel dissimilatory sulfite reductases (DsrAB) that could confer the capacity for microbial sulfite/sulfate reduction but were not affiliated with known organisms. Thus, the identity of a significant fraction of sulfate/sulfite-reducing microbes has remained elusive. Here we report the discovery of the capacity for sulfate/sulfite reduction in the genomes of organisms from thirteen bacterial and archaeal phyla, thereby more than doubling the number of microbial phyla associated with this process. Eight of the thirteen newly identified groups are candidate phyla that lack isolated representatives, a finding only possible given genomes from metagenomes. Organisms from Verrucomicrobia and two candidate phyla, Candidatus Rokubacteria and Candidatus Hydrothermarchaeota, contain some of the earliest evolved dsrAB genes. The capacity for sulfite reduction has been laterally transferred in multiple events within some phyla, and a key gene potentially capable of modulating sulfur metabolism in associated cells has been acquired by putatively symbiotic bacteria. We conclude that current functional predictions based on phylogeny significantly underestimate the extent of sulfate/sulfite reduction across Earth’s ecosystems. Understanding the prevalence of this capacity is integral to interpreting the carbon cycle because sulfate reduction is often coupled to turnover of buried organic carbon. Our findings expand the diversity of microbial groups associated with sulfur transformations in the environment and motivate revision of biogeochemical process models based on microbial community composition.

 • NanoSIMS and tissue autoradiography reveal symbiont carbon fixation and organic carbon transfer to giant ciliate host.

  Volland JM, Schintlmeister A, Zambalos H, Reipert S, Mozetič P, Espada-Hinojosa S, Turk V, Wagner M, Bright M
  2018 - ISME J, 3: 714-727

  Abstract: 

  The giant colonial ciliate Zoothamnium niveum harbors a monolayer of the gammaproteobacteria Cand. Thiobios zoothamnicoli on its outer surface. Cultivation experiments revealed maximal growth and survival under steady flow of high oxygen and low sulfide concentrations. We aimed at directly demonstrating the sulfur-oxidizing, chemoautotrophic nature of the symbionts and at investigating putative carbon transfer from the symbiont to the ciliate host. We performed pulse-chase incubations with C- and C-labeled bicarbonate under varying environmental conditions. A combination of tissue autoradiography and nanoscale secondary ion mass spectrometry coupled with transmission electron microscopy was used to follow the fate of the radioactive and stable isotopes of carbon, respectively. We show that symbiont cells fix substantial amounts of inorganic carbon in the presence of sulfide, but also (to a lesser degree) in the absence of sulfide by utilizing internally stored sulfur. Isotope labeling patterns point to translocation of organic carbon to the host through both release of these compounds and digestion of symbiont cells. The latter mechanism is also supported by ultracytochemical detection of acid phosphatase in lysosomes and in food vacuoles of ciliate cells. Fluorescence in situ hybridization of freshly collected ciliates revealed that the vast majority of ingested microbial cells were ectosymbionts.

 • Evidence for H2 consumption by uncultured Desulfobacterales in coastal sediments.

  Dyksma S, Pjevac P, Ovanesov K, Mussmann M
  2018 - Environ. Microbiol., In press

  Abstract: 

  Molecular hydrogen (H2 ) is the key intermediate in the anaerobic degradation of organic matter. Its removal by H2 -oxidizing microorganisms is essential to keep anaerobic degradation energetically favorable. Sulfate-reducing microorganisms (SRM) are known as the main H2 scavengers in anoxic marine sediments. Although the community of marine SRM has been extensively studied, those consuming H2 in situ are completely unknown. We combined metagenomics, PCR-based clone libraries, single-amplified genomes (SAGs) and metatranscriptomics to identify potentially H2 -consuming SRM in anoxic coastal sediments. The vast majority of SRM-related H2 ase sequences were assigned to group 1b and 1c [NiFe]-H2 ases of the deltaproteobacterial order Desulfobacterales. Surprisingly, the same sequence types were similarly highly expressed in spring and summer, suggesting that these are stable and integral members of the H2 -consuming community. Notably, one sequence cluster from the SRM group 1 consistently accounted for around half of all [NiFe]-H2 ase transcripts. Using SAGs, we could link this cluster with the 16S rRNA genes of the uncultured Sva0081-group of the family Desulfobacteraceae. Sequencing of 16S rRNA gene amplicons and H2 ase gene libraries suggested consistently high in situ abundance of the Sva0081 group also in other marine sediments. Together with other Desulfobacterales these likely are important H2 -scavengers in marine sediments. This article is protected by copyright. All rights reserved.

Book chapters and other publications

1 Publication found
 • Draft genome sequence of Telmatospirillum siberiense 26-4b1T, an acidotolerant peatland alphaproteobacterium potentially involved in sulfur cycling

  Hausmann B, Pjevac P, Schreck K, Herbold CW, Daims H, Wagner M, Loy A
  2018 - Genome Announc, 6: e01524-17

  Abstract: 

  The facultative anaerobic chemoorganoheterotrophic alphaproteobacterium Telmatospirillum siberiense 26-4b1T was isolated from a Siberian peatland. We report on a 6.20 Mbp near complete, high quality draft genome of T. siberiense that reveals expected and novel metabolic potential for the genus Telmatospirillum, including genes for sulfur oxidation.